Podstrona: Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - rok akad. 2023/24 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - rok akad. 2023/24

KOMUNIKATY

Informujemy, że w terminie od 1 października 2023 r. do 24 stycznia 2024 r. zostanie udostępniony w USOSweb system składania wniosków o przyznanie ZAPOMOGI.

Zatwierdzony w systemie USOSweb wniosek, należy wydrukować, podpisać i złożyć/wysłać wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację życiową do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 101, 102 lub 118.


Komunikat dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 ubiegających się o świadczenia na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 (z wyłączeniem stypendium rektora)

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. do 7 października 2023 r. zostanie udostępniony w systemie USOSweb moduł składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Składanie wniosku

Wypełniony w systemie USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1.09.02023 r. do 7.10.2023 r. lub przesłać pocztą/kurierem do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J” p. I, pokój 101, 102 lub 118 w godzinach od 8:00 do 10:30 i od 11:00 do 13:30, z wyjątkiem dnia 6 października (piątek) 2023 r., w którym wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 11:00.

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych pełniony będzie w dniu 7 października (sobota) w godzinach od 8:30 do 12:30.

Studenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli składają wnioski w Dziekanacie Wydziału w godzinach przyjęć.


Konsultacja-weryfikacja wniosku i dokumentów przez pracownika PRz

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku i skompletowania dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną studenta/doktoranta, przed złożeniem wniosku w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów istnieje możliwość konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie skanów oświadczenia o dochodach i dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną studenta/doktoranta na adres email: stypendia@prz.edu.pl.

Konsultacje telefoniczne będą możliwe w dniach poniedziałek-piątek w godzinach
8:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 178651482, 177432514, 177432513, 177432516, 178651285, 177432515.

Dokumenty:

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
Student, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 – wypełnia w systemie USOSweb  oświadczenie o dochodach, wniosek o przyznanie  stypendium socjalnego i składa wraz z kompletem dokumentów w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J” pokój 101, 102 lub 118

 • Oświadczenie o dochodach (dochód studenta i/lub rodziny studenta uzyskany w 2022 r.)
  Uwaga: Student/ doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 600 zł jest zobowiązany do dołączenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku 2023 ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku nie korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej student jest zobowiązany udokumentować źródła utrzymania rodziny;
 • WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości;
 • Komplet dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną - zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej do 26. roku życia - aktualne zaświadczenie należy przedstawić najpóźniej do dnia 7 października.

Wszystkie dokumenty należy przesłać w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „ stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony …. do strony ……”.

W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości, wniosek należy złożyć w ww. terminie, zaś zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie studenta w domu studenckim innej uczelni lub oświadczenie o miejscu zamieszkania (w przypadku najmu mieszkania) należy dostarczyć najpóźniej po rozpoczęciu roku akademickiego. Fakt zamieszkania studenta w domu studenckim PRz jest weryfikowany na podstawie wykazu studentów zamieszkałych w danym domu studenckim. Wykaz sporządza administrator właściwego domu studenckiego na początku każdego semestru i przekazuje do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 – wypełnia w systemie USOSweb i składa po wydrukowaniu i podpisaniu w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 101, 102 lub 118, WNIOSEK o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Do wniosku student jest zobowiązany dołączyć kopię orzeczenia (oryginał do wglądu).

Rejestracja orzeczenia o niepełnosprawności

Rejestracji orzeczenia dokonuje  pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który jest zobowiązany wprowadzić dane z orzeczenia do systemu USOS niezwłocznie. Po migracji danych (następnego dnia po dniu zarejestrowania orzeczenia w systemie USOS) student/doktorant może wykonać niżej określone czynności.
 Informacji dotyczących rejestracji orzeczenia udziela pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami telefonicznie: 177432372 lub mailowo: majak@prz.edu.pl

Uwagi

Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności należy przedstawić w BIURZE DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 022).

Uwaga – student/doktorant, który zrejestrował orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w roku akademickim 2023/2023, 2021/2022, 2020/2021 lub w latach poprzednich i które jest ważne po dniu 1 października 2023 r. nie jest zobowiązany do ponownego rejestrowania Orzeczenia.
Wnioski o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 będą dostępne po zalogowaniu do systemu USOSweb. Wnioski należy wypełniać i składać w wyżej określonym terminie.

Skutki niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie

Niezłożenie
wniosku w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów w wyżej określonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku w systemie USOSweb i pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 


Zmiana przepisów dotycząca zaświadczeń z OPS w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024 zmianie ulegają przepisy dotyczące studentów o niskim dochodzie na osobę w rodzinie (600 zł lub niższym) ubiegających się o stypendium socjalne.

W związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212), „Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 600 zł, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.”.

W związku z powyższym, student, który nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212).

 

Zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej


Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów PRz, t.j. wnioski o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi

wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, bud. J, pok. 101 - Zobacz na mapie).

UWAGA: W przypadku studentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu WMT (ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola).

Konsultacje telefoniczne:

Konsultacje telefoniczne będą możliwe w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 – 13:00 pod numerami telefonów: 178651482, 177432514, 177432513, 177432516, 178651285, 177432515.

Adres email:

stypendia@prz.edu.pl

Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego - rok akademicki 2023/2024

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczeń dla studentów

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zapomoga

 • Zapomoga

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję